Pyetje:Si të bie në sexhde, me duar apo me gjunj?

Homepyetje

Pyetje:Si të bie në sexhde, me duar apo me gjunj?

Rënia në sexhde, me duar apo me gjunj? Në lidhje me këtë çështje kanë ardhur dy hadithe me përmbajtje të kundërt me njëri-tjetrin:1- Hadith

Pyetje:Çka do të thotë ibadet (adhurim)?
Si ta ndryshojmë të keqen me zemër?
Gjykimi fetar në lidhje me parashikimin e motit, a lejohet?

Rënia në sexhde, me duar apo me gjunj?

Në lidhje me këtë çështje kanë ardhur dy hadithe me përmbajtje të kundërt me njëri-tjetrin:1- Hadithi i Uail bin Huxhr i cili thotë:“E kam parë profetin -alejhi selam- kur binte në sexhde vinte gjunjët para duarve”

E transmeton Ebu Daudi Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ibn Maxhe.2-

Hadithi i Ebu Hurejrës i cili tregon se profeti -alejhi selam- ka thënë: “Kur dikush prej jush të bjerë në sexhde, të mos ulet si deveja por të vejë duart para gjunjëve” e transmeton Ebu Daudi, Nesaiu dhe Darimiu.

Mendimet e dijetarëve në lidhje me saktësimin e këtyre haditheve.Disa prej tyre si psh: imam Ibn El-Kajimi –Allahu e mëshiroftë-ka marrë për bazë hadithin e parë dhe e ka konsideruar hadithin e dytë si gabim në transmetim kur thotë: “Hadithi i dytë i është ngatërruar transmetuesit dhe se origjina e tij është “Të vejë gjunjët para duarve”.

Kurse disa të tjerë kanë marrë për bazë hadithin e dytë duke hedhur poshtë hadithin e parë sepse hadithi i dytë ka zinxhirin e tij të transmetimit të saktë kurse i pari ka në zinxhirin e tij të transmetimit një burrë që quhet Sherik ibn Abdilah El-Kadij dhe ai është i dobët në memorizimin e haditheve prandaj ai nuk merret për argument kur është vetëm e aq më tepër kur kundërshton të tjerët.

Hafiz Ibn Haxheri thotë: Hadithi i Ebu Hurejrës i cili tregon për vënien e duarve para gjunjëve është më i fortë se hadithi i Uail bin Huxhr dhe këtë gjë e ka përmendur edhe dijetari Abdul-Hak El-Ishbilij.Këtë gjë që thotë hafiz Ibn Haxheri e thotë edhe sheikh Albani –Allahu e mëshiroftë- se shkencëtarët e hadithit saktësojnë hadithin e Ebu Hurejrës dhe tani që saktësuam hadithin e dytë le të themi diçka rreth kuptimit të tij.

Si duhet kuptuar hadithi i Ebu Hurejrës -radiallahu anhu-?
Ibn El-Kajimi –Allahu e mëshiroftë- i cili siç e thamë më lartë përkrah dobësimin e hadithit të Ebu Hurejrës sepse ai bie në kundërshtim me veten e tij prandaj dhe thotë: Ndalimi nga ulja si ulja e devesë rezulton prej tij që njeriu të vejë dy gjunjët para duarve.Sheikh Albani –Allahu e mëshiroftë- tregon për shkakun që ka shtyrë Ibn El-Kajimin të thotë këtë gjë:Shkaku i gjithë kësaj është se ai nuk ka arritur të kuptojë atë që thonë dijetarët e gjuhës si Feiruzabadij e të tjerë se gjunjët e devesë janë në duart e tij të përparme.

Prandaj dhe Tahauij në librin Sherh Meanij El-Athar thotë: “Deveja i ka gjunjët në duar dhe kështu është te të gjitha kafshët, ndërsa bijtë e Ademit nuk janë të tillë prandaj dhe profeti -alejhi selam- ka thënë: të mos ulet njeriu në gjunjët e tij që i ka në këmbë siç ulet deveja në gjunjët e saj që i ka në duar por të vejë në fillim duart e tij të cilat nuk kanë gjunjë pastaj të vejë gjunjët dhe kështu veprimi i tij është ndryshe nga veprimi i devesë”.

Këtë kuptim e përkrah edhe një hadith tjetër nga Ibn Omeri -radiallahu anhu-i cili thotë:“Profeti -alejhi selam- vente duart mbi tokë para gjunjëve” e transmeton Darakutnij dhe Hakimi duke e saktësuar dhe pajtohet me të imam Dhehebiu.

Dhe përkrahet gjithashtu edhe nga një thënie e imam El-Euzaij –Allahu e mëshiroftë- që tregon se vënia e duarve para gjunjëve ka qenë e njohur në kohën e tabiinëve dhe thotë: “I kam gjetur njerëzit duke vënë duart para gjunjëve (në sexhde)”.Ibn Ebij Daud thotë:Ky është mendimi i pasuesve të hadithit.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1