Pyetje:Cili është vendimi mbi atë martesë që bëhet pa kujdestarin e vajzës?

Homepyetje

Pyetje:Cili është vendimi mbi atë martesë që bëhet pa kujdestarin e vajzës?

Autor. Pyetje: Cili është vendimi mbi atë martesë që bëhet pa kujdestarin e vajzës?! Dhe njashtu pyes: Akti i kurorëzimit, a ka kushte?!

Pse nuk na i ka treguar Profeti kohën e sakte kur do të ndodhë Kijameti? A e dinte ai?
A me lejohet te perdor internetin e komshinjve pa leje?
Sa mund të zbulohet një femër para një femreje tjetër?

Autor.

Pyetje: Cili është vendimi mbi atë martesë që bëhet pa kujdestarin e vajzës?! Dhe njashtu pyes: Akti i kurorëzimit, a ka kushte?!

Përgjigje: Një niqah i tillë është i kotë! Ashtu siç ka thënë i Dërguari i Allahut, -sal-lallahu alejhi ue selem!-: “Çdo grua që martohet pa (lejen) e kujdestarit, niqahi i saj është i kotë, i kotë, i kotë!”[1]. Pra kujdestari është i patjetërsueshëm! Madje, prej kushteve të para të niqahit është kujdestari. Së dyti është pajtimi në mes dy bashkëshortëve, pra duhet çdo njëri prej të dyve të jenë i kënaqur; Dhe së treti: Dëshmitarët; Pra, nuk ka niqah veçse me kujdestar dhe dy dëshmitar të drejtë.

Shejh Dr. Salih El-Fevzan

Nga arabishtja: Mirsim N. Maliqi

Burimi: albislam.com

facebook.com/FevzaniSHQIP

[1] Shënon Tirmidhiu në “Sunen” (1102), Ebu Davudi në “Sunen” (2038), Ibën Maxhe në “Sunen” (1879), Darimiu në “Sunen” (2184), Ahmedi në “Musned” (23684, 24797, 37850), Ibën Hibani në “Sahih” (4074), Hakimi në “Mustedrek” (168/2), Darekutniu në “Sunen” (271, 3480, 3481), Bejhakiu në “Es-Sunenu’l-Kubra” (103/7), Abdurrezaku në “Musanef” (10472), Ibën ebi Shejbeh në “Musanef” (16151), Taberaniu në “El-Muëxhemu’l-Kebir” (11494), Ebu Nuejmi në “Hiljetu’l-Evlija” (4409, 8042), e të tjerë. Shejh Albani e ka vlerësuar për sahih në “Sahih ibni Maxhe” (1536), “Sahihu’l-Xhami” (2709), e gjetkë. Sh. P.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0