Pyetje:Cili është vendimi mbi atë martesë që bëhet pa kujdestarin e vajzës?

Homepyetje

Pyetje:Cili është vendimi mbi atë martesë që bëhet pa kujdestarin e vajzës?

Autor. Pyetje: Cili është vendimi mbi atë martesë që bëhet pa kujdestarin e vajzës?! Dhe njashtu pyes: Akti i kurorëzimit, a ka kushte?!

Pyetje:A duhet ta shkurtoj namazin udhëtari që falet pas një imami vendas?
A shpërblehet ai që e lexon Kuranin edhe nëse nuk e kupton atë?
Pyetje:A lejohet të bëjmë xhemat të dytë për faljen e namazit?

Autor.

Pyetje: Cili është vendimi mbi atë martesë që bëhet pa kujdestarin e vajzës?! Dhe njashtu pyes: Akti i kurorëzimit, a ka kushte?!

Përgjigje: Një niqah i tillë është i kotë! Ashtu siç ka thënë i Dërguari i Allahut, -sal-lallahu alejhi ue selem!-: “Çdo grua që martohet pa (lejen) e kujdestarit, niqahi i saj është i kotë, i kotë, i kotë!”[1]. Pra kujdestari është i patjetërsueshëm! Madje, prej kushteve të para të niqahit është kujdestari. Së dyti është pajtimi në mes dy bashkëshortëve, pra duhet çdo njëri prej të dyve të jenë i kënaqur; Dhe së treti: Dëshmitarët; Pra, nuk ka niqah veçse me kujdestar dhe dy dëshmitar të drejtë.

Shejh Dr. Salih El-Fevzan

Nga arabishtja: Mirsim N. Maliqi

Burimi: albislam.com

facebook.com/FevzaniSHQIP

[1] Shënon Tirmidhiu në “Sunen” (1102), Ebu Davudi në “Sunen” (2038), Ibën Maxhe në “Sunen” (1879), Darimiu në “Sunen” (2184), Ahmedi në “Musned” (23684, 24797, 37850), Ibën Hibani në “Sahih” (4074), Hakimi në “Mustedrek” (168/2), Darekutniu në “Sunen” (271, 3480, 3481), Bejhakiu në “Es-Sunenu’l-Kubra” (103/7), Abdurrezaku në “Musanef” (10472), Ibën ebi Shejbeh në “Musanef” (16151), Taberaniu në “El-Muëxhemu’l-Kebir” (11494), Ebu Nuejmi në “Hiljetu’l-Evlija” (4409, 8042), e të tjerë. Shejh Albani e ka vlerësuar për sahih në “Sahih ibni Maxhe” (1536), “Sahihu’l-Xhami” (2709), e gjetkë. Sh. P.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0