Mesazhë i fuqishem për ato gratë që bëjnë sehire, Allahu na ruajtë..

HomeArtikuj

Mesazhë i fuqishem për ato gratë që bëjnë sehire, Allahu na ruajtë..

Autor. 18-Lutja për bashkëshorte të mirë, fëmijë të mirë dhe devotshmëri “Rabbena heb lena min ezvaxhina ve dhurr-rrijjatina kurr-rrate ea

Shembulli i duasë së jobesimtarëve!
Zemra e besimtarit duhet të jetë e qetë, e kënaqur dhe e dashur!
Ja sa u shit ora e xhepit e Sulltan Abdülhamid II

Autor.

18-Lutja për bashkëshorte të mirë, fëmijë të mirë dhe devotshmëri “Rabbena heb lena min ezvaxhina
ve dhurr-rrijjatina kurr-rrate eajunin vexh’alna lil muttekine imama.”

… ﺎَﻨَّﺑَﺭ ﺎَﻨَﻟ ْﺐَﻫ ْﻦِﻣ ﺎَﻨِﺟﺍَﻭْﺯَﺃ ﺍَﻦِﺗﺎَّﻳِّﺭُﺫَﻭ َﺓَّﺮُﻗ ٍﻦُﻴْﻋَﺃ ﺎَﻨْﻠَﻌْﺟﺍَﻭ َﻦﻴِﻘَّﺘُﻤْﻠِﻟ ًﺎﻣﺎَﻣِﺇ
“Zoti ynë, na dhuro prej bashkëshorteve tona,dhe prej pasardhësve tanë,
prej atyre që na pushon syri e na qetesohet zemra dhe na bën shembëlltyrë për të devotshmit.”
(Furkan, 74)
19-Lutja për faljen e namazit vetë dhe në familje

“Rabbixh’alnij mukimes salative min dhurr-rrijjetijRabbena ve tekabbel duaë.”
ِّﺏَﺭ ﻲِﻨْﻠَﻌْﺟﺍ َﻢﻴِﻘُﻣ ِﺓﻼَّﺼﻟﺍ ﻲِﺘَّﻳِّﺭُﺫ ْﻦِﻣَﻭ ﺎَﻨَّﺑَﺭ ْﻞَّﺒَﻘَﺗَﻭ ِﺀﺎَﻋُﺩ
“Zoti im, më bën mua falës të namazeve,dhe prej pasardhësve të mi,Zoti ynë, pranoje lutjen time.”
(Ibrahim, 40)20-Lutja për familje të shëndoshë dhe falënderim
“Rabbi evziënij en eshkureke niëmetekel-letij en’amte alejje

ve ala validejjeve en eamele salihan terdahu,ve eslih lij fi dhurr-rrijjetij innij tubtu ilejke ve innij minel musliminë.”
… ِّﺏَﺭ ْﻥَﺃ ﻲِﻨْﻋِﺯْﻭَﺃ َﺮُﻜْﺷَﺃ َﻚَﺘَﻤْﻌِﻧ ﻲِﺘَّﻟﺍ َّﻲَﻠَﻋ َﺖْﻤَﻌْﻧَﺃ ﻰَﻠَﻋَﻭ َّﻱَﺪِﻟﺍَﻭ ْﻥَﺃَﻭ َﻞَﻤْﻋَﺃ ًﺎﺤِﻟﺎَﺻ ُﻩﺎَﺿْﺮَﺗ ْﺢِﻠْﺻَﺃَﻭ ﻲِﻓ ﻲِﻟ ﻲِّﻧِﺇ ﻲِﺘَّﻳِّﺭُﺫ ُﺖْﺒُﺗ َﻚْﻴَﻟِﺇ ﻲِّﻧِﺇَﻭ َﻦِﻣ َﻦﻴِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟﺍ
“Zoti im, më bën të të falënderoj për të mirat që m’i ke dhënë mua dhe prindërve të mi,

më bën të bëj punë të mira, me të cilat do të jesh i kënaqur,më bën të mirë mua dhe pasardhësit e mi,unë pendohem vetëm tek Ti dhe unë jam prej të dorëzuarve (musliman).”
(El-Ahkafë, 15)
21-Lutja për kthimin e të zhdukurve (apo gjetjen e të pagjeturve) “Fe sabrun xhemilë ‘asall-llahu en jeëtijenij bihim xhemi’a innehu huvel Alimul Hakimë.”
.. ٌﺮْﺒَﺼَﻓ ٌﻞﻴِﻤَﺟ ﻰَﺴَﻋ ُﻪَّﻠﻟﺍ ْﻥَﺃ ْﻢِﻬِﺑ ﻲِﻨَﻴِﺗْﺄَﻳ ًﺎﻌﻴِﻤَﺟ
ُﻪَّﻧِﺇ َﻮُﻫ ُﻢﻴِﻠَﻌْﻟﺍ ُﻢﻴِﻜَﺤْﻟﺍ “Durimi është më së miri,

ndoshta Allahu m’i kthen të gjithë,
vërtet Ai është i Ditur, i Urtë.”
(Jusuf, 83)
22-Lutja për ruajtje të familjes kur je apo jan në gurbet “Fall-LLahu hajrun hafidha ve huve erhamurr-Rrahiminë.”
… ُﻪَّﻠﻟﺎَﻓ ٌﺮْﻴَﺧ ًﺎﻈِﻓﺎَﺣ َﻮُﻫَﻭ َﻦﻴِﻤِﺣﺍَّﺮﻟﺍ ُﻢَﺣْﺭَﺃ
“Allahu është ruajtësi dhe mbrojtësi më i Miri

dhe Ai është më i mëshirshmi i të gjithë mëshiruesve.”
(Jusuf, 64)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0