Kjo është Duaja pas mbarimit të abdesit…

HomeArtikuj

Kjo është Duaja pas mbarimit të abdesit…

DHIKRI PAS MBARIMIT TË ABDESIT ,Esh’hedû en lâ ilâhe il-lAll-llâhu uahdehu lâ sherîke lehu, ue esh’hedû en-ne Muham-meden abduhu ue rra

A lejohet t’i jepet mes’h dy palë çorapeve kur bën ftohtë?
Kush thotë ketë lutje shejtani thotë: Ai është mbrojtur prej meje…
Nëse dikujt i janë mbyllur rrugët e jetës, ky person ka nevoj për dikë i cili do ta mësojë se si t’i ri-hapë ato përseri!

DHIKRI PAS MBARIMIT TË ABDESIT

,Esh’hedû en lâ ilâhe il-lAll-llâhu uahdehu lâ sherîke lehu, ue esh’hedû en-ne Muham-meden abduhu ue rrasûluhu.(Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Një, i Vetëm dhe i Pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij) 1
نيرهطتملا نم ينلعجاو نيباوتلا نم ينلعجا مهللاAll-llâhum-mexh’alnî minet-teu- uâbîne uexh’alnî minel mutetah- hirîne.

(O Allah! Më bëj prej atyre që pendohen dhe më bëj prej atyre që pastrohen!) 2،تنأ لاإ هلإ لا نأ دهشأ ،كدمحبو مهللا كناحبس كيلإ بوتأو كرفغتسأSubhânekell-llâhum-me ue bi ham- dike, esh’hedu en lâ ilâhe il-lâ Ente, estagfirruke ue etûbu ilejke!(O Allah, Ti je pa të meta. Lartësoj lavdinë Tënde! Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Teje! Ty të kërkoj falje për gjynahet dhe te Ty kthehem me pendim!)31 Muslim.2 Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).3 Nesaiu në «Amelul jeumi uel-lejli» (Irvaul Galil) [Hadithi është i saktë].

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0